Logo Dijkstra's Groenvoorzieningen

✔ Al meer dan 25 jaar ervaring✔ Passie voor groen✔ Altijd een beetje extra

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Opdrachtgever en Dijkstra; leveringen en betalingen

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder Dijkstra:

Drewes Dijkstra

h.o.d.n. Dijkstra’s Groenvoorzieningen

zaakdrijvende te 9982 AE Uithuizermeeden

aan de Hoofdstraat 189

Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten der calculatie in rekening worden gebracht.
 4. Een opdracht bindt Dijkstra eerst nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.
 5. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van Dijkstra ontheffen laatstgenoemde van leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende.

Artikel 3. Wijzigingen in de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten tengevolge hebben, zullen aanleiding geven tot berekening van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Dijkstra ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Dijkstra - buiten zijn verantwoordelijkheid - wordt overschreden.

Artikel 4. Eigendommen van opdrachtgever

 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwer­king van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd moet Dijkstra dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande aan zijn eigen zaken aanwendt.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 5. Verzending van de goederen en vervoersrisico

 1. Tenzij anders overeengekomen zorgt Dijkstra voor verzending en levering van de goederen.
 2. Het aannemen van de goederen door de opdrachtgever, geldt als bewijs dat de goederen in goede staat zijn afgeleverd. Wanneer de goederen door of vanwege Dijkstra zijn geleverd en de opdrachtgever beschadigingen aan het geleverde bemerkt, dan dient hij Dijkstra hiervan terstond - in ieder geval binnen 24 uur na de levering - telefonisch op de hoogte te stellen. Wanneer bovengenoemde termijn is verstreken dan worden door Dijkstra geen reclames omtrent beschadigingen meer aanvaard.
 3. Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer voor rekening van Dijkstra, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen veertien dagen na factuurdatum.
 2. Dijkstra is gerechtigd om voor de levering van de goederen voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking c.q. uitlevering van de bestelde goederen te staken, indien deze zekerheid niet door de opdrachtgever kan worden verstrekt.
 3. Wanneer Dijkstra goederen voor opdrachtgever dient op te slaan, die hij op afroep moet afleveren, dan behoudt hij zich het recht voor minimaal 30% van de koopsom als vooruitbetaling te berekenen. Betaling van deze voorschotnota dient te geschieden zoals onder punt 1 van dit artikel omschreven.
 4. Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze door de opdrachtgever ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd. Deze rente bedraagt voor elke maand (of een gedeelte daarvan) 1,5% over het openstaande bedrag. Deze rente is verschuldigd zonder dat Dijkstra hiervan rentenotas hoeft te zenden of de opdrachtgever in gebreke dient te stellen.
 5. Bij levering van de goederen in gedeelten is Dijkstra gerechtigd na elke gedane levering de factuur te verzenden die dan door de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum dient te worden betaald.
 6. Beroep op schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
 7. Reclames over het geleverde geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten.
 8. De opdrachtgever is enkel en alleen door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke en Dijkstra heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht zijn vordering ter hand te stellen van zijn raadsman. (advocaat, deurwaarder, incassobureau etc)
 9. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakte, zijn voor rekening van opdrachtgever; zij worden, wanneer de opdrachtgever een rechtspersoon is op minimaal 15% van het factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 35,00 bedragen.
 10. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is geldt met betrekking tot de kosten het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten van 27 maart 2012.

Artikel 7. Retentierecht

Wanneer Dijkstra goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Dijkstra heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van die opdrachtgever, heeft plaatsgevonden onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegza­me zekerheid heeft gesteld.

Artikel 8. Vertraging door de opdrachtgever

Indien de voortgang of de levering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende, wordt vertraagd, kan door Dijkstra over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde werk en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten een nota worden gezonden aan de opdrachtgever, welke nota dan door de opdrachtgever dient te worden betaald zoals omschreven in artikel 6.

Artikel 9. Overschrijding leveringstermijn

De door Dijkstra met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 10. Annuleringen

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte order annuleert is hij gehouden tot betaling aan Dijkstra van een schadevergoeding van tenminste 30% van het bedrag van de overeenkomst. Dit percentage wordt door Dijkstra verhoogd wanneer hij kan bewijzen dat zijn daadwerkelijk geleden schade groter is dan 30%.

Artikel 11. Afname

 1. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkoming resp. het ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te nemen.
 2. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk worden opgeslagen, dan is de opdrachtgever verplicht de opslagkosten zoals Dijkstra die dan in rekening brengt, te voldoen. Zo zal onder opslag tevens de kosten van verzorging, alles in de ruimste zin van het woord, van de produkten worden verstaan.
 3. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen levering in partijen zonder dat daarbij een bepaalde tijd is afgesproken, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft Dijkstra; - te zijner keuze - het recht om of het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bepaald bij "Annuleringen" in artikel 10.

Artikel 12. Reclames

 1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 24 uur na ontvangst der goederen. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 24 uur behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
 2. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens Dijkstra kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever het geleverde heeft be- en/of verwerkt, resp. heeft doen laten be- of verwerken, dan wel heeft doorverkocht aan derden.
 3. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele leverantie. Dijkstra heeft het recht voor ondeugdelijk werk goed werk te leveren.
 4. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
 5. Klachten welke ontstaan door onzorgvuldige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde goederen sluiten elk recht van reclame uit en doen garanties vervallen.
 6. Verkleuringen van materialen welke volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.
 7. De aansprakelijkheid bij schade is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekeraar van Dijkstra wordt uitgekeerd.

Artikel 13. Afwijkingen

 1. Materieel
  Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
 2. Andere grondstoffen
  Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Dijkstra geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 14. Overmacht

 1. Storingen in het bedrijf van Dijkstra tengevolge van overmacht (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie, beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, stakingen, uitsluitingen, optredens van werkliedenorganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt, niet-levering van noodzakelijk materialen en halffabrikaten tengevolge waarvan de normale bedrijfsgang wordt verstoord en waardoor de uitvoering van een order wordt vertraagd dan wel redelijkerwijs onmogelijk wordt) ontheffen Dijkstra van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige aanspraak op kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal Dijkstra daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullen de de opdrachtgever het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van Dijkstra van deze mededeling, de verstrekte opdracht te annuleren, echter onder de verplichting om van Dijkstra af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

Artikel 15. Prijswijzigingen

Bij stijging of daling van de prijzen van materialen of halffabrikaten, die voor de uitvoering van een order nodig zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijzigingen van de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden welke zich voordoen zich voordoen nadat de order is verstrekt, is Dijkstra gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

Artikel 16. Garanties

Op alle door Dijkstra geleverde goederen verstrekt Dijkstra dezelfde garantie die hij dienaangaande zelf verkrijgt van zijn leveranciers.

De garantie op planten is beperkt tot 1 groeiseizoen en geldt alleen wanneer zowel de levering alswel het planten door Dijkstra is geschied.

Overmacht doet alle garantie vervallen.

Artikel 17. Ontwerpen en tekenwerk

 1. Wanneer Dijkstra opdracht krijgt tot het ontwerpen en/of tekenen van een tuin etc., zijn de teken- en ontwerpkosten voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Ongeacht dat de kosten van het maken van (schets) plannen, tekeningen en ontwerpen in rekening wordt gebracht, behoudt Dijkstra het auteursrecht voor bedoelde zaken. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke toestemming van Dijkstra, deze stukken te kopiëren en/of aan derden te tonen of ter beschikking te stellen.

Artikel 18. Draagwijdte leveringsvoorwaarden

 1. Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en er genoegen mede te nemen, indien deze hem althans tevoren waren medegedeeld of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen.
 2. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze afwijkende bepalingen niet worden erkend, tenzij zij door Dijkstra schriftelijk zijn erkend.
 3. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden, zullen de laatste prevaleren.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Dijkstra verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van Dijkstra tot algehele betaling van deze producten heeft plaatsgevonden. Zulks geldt ook wanneer de geleverde producten zijn be- en/of verwerkt. Het eigendomsvoorbehoud gaat dan op de producten die na verwerking zijn ontstaan, over. Wanneer op deze producten beslag wordt gelegd, heeft de opdrachtgever de verplichting de uitvoerende ambtenaar van het Dijkstras eigendomsvoorbehoud in kennis te stellen.