ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 1. Opdrachtgever en Dijkstra; leveringen en betalingen .

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder Dijkstra:

Drewes Dijkstra

h.o.d.n. Dijkstra’s Groenvoorzieningen

zaakdrijvende te 9982 AE Uithuizermeeden

aan de Hoofdstraat 189

Artikel 2. Offertes .

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukke­lijk anders is overeengekomen.
 2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen ver­plichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uit­blijft, kun­nen de kosten der calculatie in rekening worden gebracht.
 4. Een opdracht bindt Dijkstra eerst nadat hij deze s­chrifte­lijk heeft bevestigd, dan wel met de uit­voering ervan is begonnen.
 5. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van Dijkstra ontheffen laatstgenoemde van leveringsplicht en/of schadever­goeding daaruit voortvloeiende.

Artikel 3. Wijzigingen in de opdracht .

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtge­ver aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtge­ver extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarente­gen vermindering van kosten tengevolge hebben, zullen aanlei­ding geven tot berekening van een lager bedrag dan is over­eengeko­men.
 2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uit­voering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Dijkstra­ ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per tele­foon doorge­geven, dan is het risico voor de tenuit­voer­legging der wijzi­gingen voor rekening van de op­drachtgever.
 3. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen over­eengekomen levertijd door Dijkstra - buiten zijn ver­antwoordelijk­heid - wordt overschre­den.

Artikel 4. Eigendommen van opdrachtgever .

 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwer­king van zaken die hem door of vanwege de opdracht­gever zijn toever­trouwd moet Dijkstra dezelfde zorg aan­wenden die hij dienaan­gaande aan zijn eigen zaken aanwendt.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voor­waarden bepaalde draagt de opdrachtgever het risico voor  bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 5. Verzending van de goederen en vervoersrisico

 1. Tenzij anders overeengekomen zorgt Dijkstra voor ver­zen­ding en levering van de goederen.
 2. Het aannemen van de goederen door de opdrachtgever, geldt als bewijs dat de goederen in goede staat zijn afgeleverd. Wan­neer de goederen door of vanwe­ge Dijkstra­ zijn geleverd en de op­drachtgever beschadigin­gen aan het geleverde bemerkt, dan dient hij Dijkstra hiervan terstond - in ieder geval binnen 24 uur na de levering - telefonisch op de hoogte te stel­len. Wanneer bovengenoemde termijn is verstreken dan worden door Dijkstra geen reclames omtrent beschadigin­gen meer aanvaard.
 3. Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer voor reke­ning van Dijkstra, tenzij door zijn schuld ver­oorzaakt.

Artikel 6. Betaling .

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en indien niet anders is overeengeko­men, binnen veertien dagen na factuurdatum.
 2. Dijkstra is gerechtigd om voor de levering van de goederen voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking c.q. uitle­vering van de bestelde goederen te sta­ken, indien deze zeker­heid niet door de opdrachtgever kan worden verstrekt.
 3. Wanneer Dijkstra goederen voor opdrachtgever dient op te slaan, die hij op afroep moet afleveren, dan be­houdt hij zich het recht voor minimaal 30% van de koopsom als vooruit­beta­ling te berekenen. Betaling van deze voorschotnota dient te geschie­den zoals onder punt 1 van dit artikel omschreven.
 4. Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na fac­tuurdatum wordt toegestemd of deze door de opdrachtgever ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag ver­schuldigd. Deze rente bedraagt voor elke maand (of een gedeelte daarvan) 1,5% over het openstaande bedrag. Deze rente is verschuldigd zonder dat Dijkstra hiervan rentenota's hoeft te zenden of de opdracht­gever in gebreke dient te stellen.
 5. Bij levering van de goederen in gedeelten is Dijkstra gerechtigd na elke gedane levering de factuur te verzenden die dan door de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurda­tum dient te worden betaald.
 6. Beroep op schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De op­dracht­gever doet hiervan uitdrukkelijk af­stand.
 7. Reclames over het geleverde geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten.
 8. De opdrachtgever is enkel en alleen door het ver­strijken van de betalingstermijn in gebreke en Dijkstra heeft na het verstrijken van de betalings­termijn het recht zijn vordering ter hand te stel­len van zijn raadsman. (advocaat, deurwaar­der, incassobu­reau etc)
 9. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buiten­gerechtelij­ke, met betrekking tot de invordering van het door de op­drachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakte, zijn voor rekening van opdrachtgever; zij worden, wanneer de opdrachtgever een rechtspersoon is op minimaal 15% van het factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 35,00 bedragen.
 10. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is geldt met betrekking tot de kosten het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten van 27 maart 2012.

Artikel 7. Retentierecht .

Wanneer Dijkstra goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoe­ning van alle kosten die Dijkstra heeft be­steed ter uitvoe­ring van opdrachten van die opdracht­ge­ver, heeft plaatsgevon­den onverschil­lig of deze op­drach­ten betrekking hebben op voormelde of op andere goede­ren van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegza­me zekerheid heeft gesteld.

Artikel 8. Vertraging door de opdrachtgever .

Indien de voortgang of de levering van het werk door de opdrachtge­ver of door overmacht aan zijn zijde intreden­de, wordt vertraagd, kan door Dijkstra over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde werk en voor de overi­gens voor de gehele order reeds gemaakte kosten een nota worden gezonden aan de opdrachtgever, welke nota dan door de opdrachtgever dient te worden betaald zoals omschre­ven in artikel 6.

Artikel 9. Overschrijding leveringstermijn .

De door Dijkstra met de opdrachtgever overeengekomen leve­rings­termijn is door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijn aan te mer­ken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schrifte­lijk wordt overeen­gekomen.

Artikel 10. Annuleringen .

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte order annuleert is hij gehou­den tot betaling aan Dijkstra van een scha­devergoe­ding van tenminste 30% van het bedrag van de overeen­komst. Dit percenta­ge wordt door Dijkstra ver­hoogd wanneer hij kan bewijzen dat zijn daadwerkelijk geleden schade groter is dan 30%.

Artikel 11. Afname .

 1. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedko­ming resp. het ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te nemen.
 2. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk worden opgesla­gen, dan is de opdracht­ge­ver verplicht de opslag­kosten zoals Dijkstra die dan in rekening brengt, te voldoen. Zo zal onder opslag tevens de kosten van verzor­ging, alles in de ruimste zin van het woord, van de produkten worden ver­staan.
 3. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen levering in partijen zonder dat daarbij een bepaalde tijd is afgespro­ken, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft Dijkstra­ - te zijner keuze - het recht om òf het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, òf de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annule­ren, onvermin­derd zijn recht op schadevergoeding als bepaald bij "Annuleringen" in artikel 10.

Artikel 12. Reclames .

 1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 24 uur na ontvangst der goederen. De op­drachtgever, die het geleverde niet binnen 24 uur behoorlijk op zijn deugdelijk­heid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevon­den.
 2. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens Dijkstra kunnen laten gelden nadat de op­drachtgever het geleverde heeft be- en/of verwerkt, resp. heeft doen laten be- of verwerken, dan wel heeft doorver­kocht aan derden.
 3. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele leverantie. Dijkstra heeft het recht voor ondeugdelijk werk goed werk te leve­ren.
 4. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkin­gen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedge­keurd.
 5. Klachten welke ontstaan door onzorgvuldige behande­ling door de opdrachtgever van de geleverde goede­ren sluiten elk recht van reclame uit en doen garanties vervallen.
 6. Verkleuringen van materialen welke volgens handels­gebruik algemeen worden toegelaten geven de op­drachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.
 7. De aansprakelijkheid bij schade is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekeraar van Dijkstra wordt uitgekeerd.

Artikel 13. Afwijkingen .

 1. Materieel
  Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeu­ring. Bij de beoorde­ling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
 2. Andere grondstoffen
  Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelver­anderingen) van of aan door Dijkstra geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 14. Overmacht.

 1. Storingen in het bedrijf van Dijkstra tengevolge van overmacht (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog mobilisa­tie, onlusten, overstroming, geslo­ten scheepvaart en/of andere stremmingen in het ver­keer, stagnatie, beper­king of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbe­drijven, gebrek aan kolen, brand, stakingen, uitsluitingen, optredens van werkliedenor­ganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt, niet-leve­ring van noodzakelijk materialen en halffa­brikaten tengevolge waarvan de normale bedrijfsgang wordt verstoord en waardoor de uitvoering van een order wordt vertraagd dan wel redelij­kerwijs onmogelijk wordt) ontheffen Dijkstra van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtge­ver uit dien hoofde enige aanspraak op kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal Dijkstra daarvan onver­wijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullen­de de opdrachtge­ver het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van Dijkstra­ van deze medede­ling, de ver­strekte opdracht te annule­ren, echter onder de verplichting om van Dijkstra af te nemen en hem te vergoe­den het uitgevoerde gedeelte van de order.

Artikel 15. Prijswijzigingen.

Bij stijging of daling van de prijzen van materialen of halffabrika­ten, die voor de uitvoering van een order nodig zijn, verandering van lonen, sociale werkgevers­lasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijzigin­gen van de  valutaverhoudingen en dergelijke omstan­digheden welke zich voordoen zich voordoen nadat de order is verstrekt, is Dijkstra­ gerech­tigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen. Extra bewerkelijke delen en verande­ringen, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkom­stige prijsverhoging.

Artikel 16. Garanties.

Op alle door Dijkstra geleverde goederen verstrekt Dijkstra­­ dezelfde garantie die hij dienaangaande zelf verkrijgt van zijn leveranciers.

De garantie op planten is beperkt tot 1 groeiseizoen en geldt alleen wanneer zowel de levering alswel het plan­ten door Dijkstra­ is geschied.

Overmacht doet alle garantie vervallen.

Artikel 17. Ontwerpen en tekenwerk.

 1. Wanneer Dijkstra opdracht krijgt tot het ontwerpen en/of tekenen van een tuin etc., zijn de teken- en ontwerpkosten voor rekening van de opdracht­gever.
 2. Ongeacht dat de kosten van het maken van (schets)­ plannen, tekeningen en ontwerpen in rekening wordt gebracht, behoudt Dijkstra het auteurs­recht voor bedoelde zaken. De op­drachtgever is niet gerech­tigd zonder uitdrukkelijke toestem­ming van Dijkstra, deze stukken te kopiëren en/of aan derden te tonen of ter beschikking te stellen.   

Artikel 18. Draagwijdte leveringsvoorwaarden.

 1. Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en er genoegen mede te nemen, indien deze hem al­thans tevo­ren waren medegedeeld of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen.
 2. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze afwijkende bepalingen niet worden erkend, tenzij zij door Dijkstra schriftelijk zijn        erkend.
 3. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavi­ge leveringsvoorwaarden, zullen de laatste prevaleren.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud.

Alle door Dijkstra verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van Dijkstra tot algehele betaling van deze producten heeft plaatsgevonden. Zulks geldt ook wanneer de gele­verde producten zijn be- en/of verwerkt. Het eigendoms­voorbehoud gaat dan op de producten die na verwerking zijn ontstaan, over. Wanneer op deze produc­ten beslag wordt gelegd, heeft de opdrachtgever de verplich­ting de uitvoerende ambtenaar van het Dijkstras eigen­doms­voorbe­houd in kennis te stellen.

Heeft u nog een vraag?

Vragen voor Dijkstra's GroenvoorzieningenUw persoonlijke hovenier vindt
u hier.

"Altijd binnen 24 uur
een reactie"

Onze bedrijfsgegevens:


Hoofdstraat 189
9982 AE  UITHUIZERMEEDEN
Telefoon: 0595 412 853

 

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u eens een afspraak maken dan kunt u ons mailen: info@dijkstrasgroenvoorzieningen.nl
 

06-23579853

Dijkstra's Groenvoorziening Tuin en straataanleg
Boomverzorging
Dijkstra's Groenvoorziening machines
Dijkstra's Groenvoorzieningen
Dijkstra's Groenvoorziening